تبلیغات
اندیشه فردا - ضرایب دروس سال سوم دبیرستان و میزان تأثیرگذاری آنها در کنکور89

براساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه­های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال­های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.
سوابق تحصیلی فقط برای فارغ ­التحصیلان سال سوم دبیرستان (دیپلم) ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، اعمال خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود البته ضرایب دروس مختلف و تأثیرگذاری آنها در کنکور سراسری سال 1389 در گروههای آزمایشی مختلف متفاوت است.
داوطلبان از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت ‌نامی تقسیم می ‌شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس برای هر دسته متفاوت خواهد بود.
ضرایب دروس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی فیزیک که در گروه علوم ریاضی و فنی کنکور 89 ثبت نام می کنند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 در هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی دارای ضریب 4 است.
عربی 3 برای هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای هر سه زیر گروه دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 برای هر سه زیر گروه دارای ضریب 2 است.
میانگین وزنی دروس جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان برای زیر گروه 3 ضریب 3 و برای زیر گروههای 1 و 2 ضریب 4 دارد.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیر گروه 3 ضریب 2 و برای زیر گروههای 1 و 2 ضریب 3 دارد همچنین درس شیمی برای زیر گروه 3 و 2 ضریب 3 و برای زیر گروه 1 ضریب 2 دارد.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم تجربی که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای زیر گروههای 1، 2، 3، 4 و 5 ضریب 4 دارد.
درس عربی نیز برای تمامی این زیر گروهها دارای ضریب 2 درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیر گروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی نیز برای تمامی زیر گروهها دارای ضریب 2 است.
درس زمین شناسی برای زیر گروه 1 ضریب 0، برای زیر گروه 2، 4 و 5 ضریب 1 و برای زیر گروه 3 ضریب 4 دارد.
درس ریاضی 3 برای زیر گروه 1 ضریب 2، برای زیر گروههای 2،3 و 5 ضریب 3 و برای زیر گروه 4 ضریب 4 دارد.
درس زیست شناسی 2 و آزمایشگاه برای زیر گروههای 1 و 2 ضریب 4 و برای زیر گروههای 3، 4 و 5 ضریب 2 دارد.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیر گروههای 1، 2 ، 3 و 5 ضریب 2 و برای زیر گروههای 4 ضریب 3 دارد.
درس شیمی 3 و آزمایشگاه نیز برای زیر گروههای 3، 4 و 5 ضریب 2 و برای زیر گروه 1 ضریب 3 و برای زیر گروه 2 ضریب 4 را دارد.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم انسانی که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم انسانی هستند
درس زبان فارسی تخصصی در تمامی زیر گروههای 1 تا 5 این گروه آزمایشی ضریب 4، درس عربی 3 ویژه علوم انسانی در تمام زیر گروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 در تمام زیر گروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی در تمام زیر گروهها دارای ضریب 2 است.
میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی برای زیر گروه 1 دارای ضریب 4 و برای سایر زیر گروهها دارای ضریب 2 است.
میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا 2 برای زیر گروه 4 دارای ضریب 3 و برای سایر زیر گروهها دارای ضریب 1 است.
درس جامعه شناسی 2 نیز در برای زیر گروه 1 دارای ضریب 1، برای زیر گروههای 2 و 5 دارای ضریب 3 و برای زیرگروههای 3 و 4 دارای ضریب 2 است.
دروس فلسفه و منطق برای زیر گروه 1 ضریب 3، برای زیر گروههای 2 و 3 ضریب 1 و برای زیر گروههای 4 و 5 ضریب 2 است.
ضرایب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم و معارف اسلامی که متقاضی شرکت در علوم انسانی هستند
ضریب درس زبان فارسی تخصصی برای تمام زیرگروهها 4، ضریب درس عربی 3 ویژه معارف اسلامی برای تمامی زیر گروهها ضریب 2، میانگین وزنی دروس اصول و عقاید 2، تفسیر و علوم قرآنی 2 و اخلاق 2 برای تمام زیر گروهها ضریب 3دارد.
درس زبان خارجی 3 برای تمام زیر گروهها ضریب 2، درس ادبیات فارسی تخصصی برای تمام زیر گروهها ضریب 2 و تنها برای زیر گروه 1 ضریب 4 دارد.
درس تاریخ اسلام 2 برای زیر گروههای 1، 2، 3 و 5 دارای ضریب 1 و برای زیر گروه 4 دارای ضریب 3 است.
درس جامعه شناسی 2 برای زیر گروههای 2 و 5 دارای ضریب 3، برای زیر گروههای 1 ضریب 1، برای زیر گروههای 3 و 4 دارای ضریب 2 است.
درس فلسفه و منطق برای زیر گروه 1 ضریب 3، برای زیرگروههای 2 و 3 ضریب 1، برای زیر گروهههای 4 و 5 ضریب 2 دارد.
ضریب دورس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی فیزیک که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم تجربی هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای 5 زیر گروه مختلف این گروه آزمایشی ضریب 4، درس عربی 3 برای همه زیر گروهها ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها ضریب 3، درس زبان خارجی 3 برای تمامی زیر گروهها دارای ضریب 2، دارد.
درس حسابان برای  زیر گروه 1 دارای ضریب 2، برای زیر گروه 4 ضریب 4 و برای سایر زیر گروه ضریب 3 دارد.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیرگروه 4 ضریب 3 و برای سایر زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
درس شیمی 3 و آزمایشگاه برای زیرگروه های 3، 4 و 5 دارای ضریب 2 و برای زیرگروه 1 ضریب 3 و برای زیرگروه 2 ضریب 4 را دارد.
از این رو برای این دسته از داوطلبان، درصد سوابق تحصیلی برای زیرگروههای 1 تا 5 به ترتیب 9/10، 7/10، 6/9، 12/12 و 7/11 است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم تجربی که متقاضی شرکت در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای زیرگروههای 1، 2 و 3 دارای ضریب 4، درس عربی 3 دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیر گروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیرگروههای 1 و 2 دارای ضریب 3 و برای زیرگروه 3 دارای ضریب 2 است.
درس شیمی 3 و آزمایشگاه برای زیرگروههای 2 و 3 ضریب 3 و برای زیرگروه 1 ضریب 2 دارد.
از این رو درصد تأثیر سوابق تحصیلی برای این دسته از داوطلبان در زیرگروه های 1 تا 3 به ترتیب برابر با 26/10، 6/10 و 1/11 است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه های ریاضی فیزیک که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم انسانی هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 در زیر گروههای 1 تا 5 دارای ضریب 4، درس عربی 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلمیات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی 3 برای تمامی زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
درس حسابان در زیرگروه 1 دارای ضریب 2، در زیرگروه 2 و 3 دارای ضریب 4 و در زیرگروه 4 و 5 دارای زیرگروه 3 است.
تأثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان در زیرگروههای مختلف به ترتیب 11/4، 84،5، 16/6، 61/4 و 83/4 است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم انسانی که متقاضی شرکت در آزمون علوم ریاضی و فنی هستند
درس زبان فارسی تخصصی برای زیرگروههای 1 تا 3 این گروه آزمایشی دارای ضریب 4، درس عربی 3 ویژه علوم انسانی برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 برای زیرگروههای مختلف دارای ضریب 2 است.
تأثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان، در زیرگروههای مختلف به ترتیب 34/4، 02/4 و 71/4 خواهد بود.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم تجربی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای زیرگروههای 1 تا 5 دارای ضریب 4، درس عربی 3 برای تمام زیر گروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
از این رو سوابق تحصیلی برای این دسته از داوطلبان در زیرگروههای 1 تا 5 به ترتیب 75/3، 11/3، 3/3، 51/3، 02/4 تأثیر گذار است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی، تجربی و علوم انسانی که در گروه آزمایشی هنر شرکت می کنند
میانگین دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی برای تمام زیرگروههای 1 تا 5 این گروه آزمایشی دارای ضریب 4، درس عربی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
همچنین میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 1 است.
درصد تأثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان در زیرگروههای 1 تا 5 به ترتیب 2/4، 35/5، 77/4، 2/4 و 46/4 خواهد بود.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی، تجربی و علوم انسانی که در گروه آزمایشی زبان شرکت می کنند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی برای زیرگروههای 1 تا 4 دارای ضریب 4، درس عربی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 در زیرگروههای 1 تا 3 دارای ضریب 2 و برای زیرگروه 4 دارای ضریب 4 است.
از این رو تأثیر سوابق تحصیلی برای زیرگروههای مختلف این آزمون به ترتیب 5، 5، 5 و 15 است.
ثبت نام کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 16 آذر ماه همزمان با روز دانشجو آغاز می شود. کنکور سراسری در تیر ماه برگزار خواهد شد.
 


Buy cialis
جمعه هفتم اردیبهشت 1397 21:12

Excellent material. Cheers.
cialis online napol no prescription cialis cheap cialis venta a domicilio rx cialis para comprar cialis dosage only here cialis pills cialis rezeptfrei when will generic cialis be available cialis qualitat ou acheter du cialis pas cher
Tadalafil
سه شنبه چهارم اردیبهشت 1397 09:59

Many thanks. Fantastic information!
viagra order online uk ordering viagra online buy viagra generic rx online viagra can you buy viagra at the store sildenafil generic to buy viagra viagra uk buy online buy viagra online forum where can i buy a viagra
Generic cialis
شنبه هجدهم فروردین 1397 02:16

You revealed that fantastically.
interactions for cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis et insomni cialis coupon cialis generico cialis daily reviews cialis usa cost buying cialis in colombia cialis diario compra low dose cialis blood pressure
Cialis online
شنبه چهارم فروردین 1397 00:10

Valuable write ups. Thanks!
cialis daily reviews cialis online deutschland tadalafil 5mg cialis 5 mg funziona generic cialis levitra buy cialis cialis efficacit cuanto cuesta cialis yaho generic cialis pill online american pharmacy cialis
How do you get taller in a day?
پنجشنبه شانزدهم شهریور 1396 10:16
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites?

I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy
your work. If you're even remotely interested, feel free
to send me an e mail.
ئشتهی
دوشنبه شانزدهم دی 1392 13:19
مهتاب
یکشنبه دهم آبان 1388 23:36
salam lotfan bishtar rajebe pezeshkie daneshgahe azad benevisid
mer30
مهتاب
یکشنبه دهم آبان 1388 23:36
salam lotfan bishtar rajebe pezeshkie daneshgahe azad benevisid
mer30
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر