تبلیغات
اندیشه فردا - ضرایب دروس سال سوم دبیرستان و میزان تأثیرگذاری آنها در کنکور89

براساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه­های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال­های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.
سوابق تحصیلی فقط برای فارغ ­التحصیلان سال سوم دبیرستان (دیپلم) ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سالهای 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، اعمال خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود البته ضرایب دروس مختلف و تأثیرگذاری آنها در کنکور سراسری سال 1389 در گروههای آزمایشی مختلف متفاوت است.
داوطلبان از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت ‌نامی تقسیم می ‌شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس برای هر دسته متفاوت خواهد بود.
ضرایب دروس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی فیزیک که در گروه علوم ریاضی و فنی کنکور 89 ثبت نام می کنند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 در هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی دارای ضریب 4 است.
عربی 3 برای هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای هر سه زیر گروه دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 برای هر سه زیر گروه دارای ضریب 2 است.
میانگین وزنی دروس جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان برای زیر گروه 3 ضریب 3 و برای زیر گروههای 1 و 2 ضریب 4 دارد.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیر گروه 3 ضریب 2 و برای زیر گروههای 1 و 2 ضریب 3 دارد همچنین درس شیمی برای زیر گروه 3 و 2 ضریب 3 و برای زیر گروه 1 ضریب 2 دارد.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم تجربی که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای زیر گروههای 1، 2، 3، 4 و 5 ضریب 4 دارد.
درس عربی نیز برای تمامی این زیر گروهها دارای ضریب 2 درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیر گروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی نیز برای تمامی زیر گروهها دارای ضریب 2 است.
درس زمین شناسی برای زیر گروه 1 ضریب 0، برای زیر گروه 2، 4 و 5 ضریب 1 و برای زیر گروه 3 ضریب 4 دارد.
درس ریاضی 3 برای زیر گروه 1 ضریب 2، برای زیر گروههای 2،3 و 5 ضریب 3 و برای زیر گروه 4 ضریب 4 دارد.
درس زیست شناسی 2 و آزمایشگاه برای زیر گروههای 1 و 2 ضریب 4 و برای زیر گروههای 3، 4 و 5 ضریب 2 دارد.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیر گروههای 1، 2 ، 3 و 5 ضریب 2 و برای زیر گروههای 4 ضریب 3 دارد.
درس شیمی 3 و آزمایشگاه نیز برای زیر گروههای 3، 4 و 5 ضریب 2 و برای زیر گروه 1 ضریب 3 و برای زیر گروه 2 ضریب 4 را دارد.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم انسانی که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم انسانی هستند
درس زبان فارسی تخصصی در تمامی زیر گروههای 1 تا 5 این گروه آزمایشی ضریب 4، درس عربی 3 ویژه علوم انسانی در تمام زیر گروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 در تمام زیر گروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی در تمام زیر گروهها دارای ضریب 2 است.
میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی برای زیر گروه 1 دارای ضریب 4 و برای سایر زیر گروهها دارای ضریب 2 است.
میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا 2 برای زیر گروه 4 دارای ضریب 3 و برای سایر زیر گروهها دارای ضریب 1 است.
درس جامعه شناسی 2 نیز در برای زیر گروه 1 دارای ضریب 1، برای زیر گروههای 2 و 5 دارای ضریب 3 و برای زیرگروههای 3 و 4 دارای ضریب 2 است.
دروس فلسفه و منطق برای زیر گروه 1 ضریب 3، برای زیر گروههای 2 و 3 ضریب 1 و برای زیر گروههای 4 و 5 ضریب 2 است.
ضرایب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم و معارف اسلامی که متقاضی شرکت در علوم انسانی هستند
ضریب درس زبان فارسی تخصصی برای تمام زیرگروهها 4، ضریب درس عربی 3 ویژه معارف اسلامی برای تمامی زیر گروهها ضریب 2، میانگین وزنی دروس اصول و عقاید 2، تفسیر و علوم قرآنی 2 و اخلاق 2 برای تمام زیر گروهها ضریب 3دارد.
درس زبان خارجی 3 برای تمام زیر گروهها ضریب 2، درس ادبیات فارسی تخصصی برای تمام زیر گروهها ضریب 2 و تنها برای زیر گروه 1 ضریب 4 دارد.
درس تاریخ اسلام 2 برای زیر گروههای 1، 2، 3 و 5 دارای ضریب 1 و برای زیر گروه 4 دارای ضریب 3 است.
درس جامعه شناسی 2 برای زیر گروههای 2 و 5 دارای ضریب 3، برای زیر گروههای 1 ضریب 1، برای زیر گروههای 3 و 4 دارای ضریب 2 است.
درس فلسفه و منطق برای زیر گروه 1 ضریب 3، برای زیرگروههای 2 و 3 ضریب 1، برای زیر گروهههای 4 و 5 ضریب 2 دارد.
ضریب دورس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی فیزیک که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم تجربی هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای 5 زیر گروه مختلف این گروه آزمایشی ضریب 4، درس عربی 3 برای همه زیر گروهها ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها ضریب 3، درس زبان خارجی 3 برای تمامی زیر گروهها دارای ضریب 2، دارد.
درس حسابان برای  زیر گروه 1 دارای ضریب 2، برای زیر گروه 4 ضریب 4 و برای سایر زیر گروه ضریب 3 دارد.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیرگروه 4 ضریب 3 و برای سایر زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
درس شیمی 3 و آزمایشگاه برای زیرگروه های 3، 4 و 5 دارای ضریب 2 و برای زیرگروه 1 ضریب 3 و برای زیرگروه 2 ضریب 4 را دارد.
از این رو برای این دسته از داوطلبان، درصد سوابق تحصیلی برای زیرگروههای 1 تا 5 به ترتیب 9/10، 7/10، 6/9، 12/12 و 7/11 است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم تجربی که متقاضی شرکت در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای زیرگروههای 1، 2 و 3 دارای ضریب 4، درس عربی 3 دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیر گروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه برای زیرگروههای 1 و 2 دارای ضریب 3 و برای زیرگروه 3 دارای ضریب 2 است.
درس شیمی 3 و آزمایشگاه برای زیرگروههای 2 و 3 ضریب 3 و برای زیرگروه 1 ضریب 2 دارد.
از این رو درصد تأثیر سوابق تحصیلی برای این دسته از داوطلبان در زیرگروه های 1 تا 3 به ترتیب برابر با 26/10، 6/10 و 1/11 است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه های ریاضی فیزیک که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی علوم انسانی هستند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 در زیر گروههای 1 تا 5 دارای ضریب 4، درس عربی 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلمیات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی 3 برای تمامی زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
درس حسابان در زیرگروه 1 دارای ضریب 2، در زیرگروه 2 و 3 دارای ضریب 4 و در زیرگروه 4 و 5 دارای زیرگروه 3 است.
تأثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان در زیرگروههای مختلف به ترتیب 11/4، 84،5، 16/6، 61/4 و 83/4 است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم انسانی که متقاضی شرکت در آزمون علوم ریاضی و فنی هستند
درس زبان فارسی تخصصی برای زیرگروههای 1 تا 3 این گروه آزمایشی دارای ضریب 4، درس عربی 3 ویژه علوم انسانی برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 برای زیرگروههای مختلف دارای ضریب 2 است.
تأثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان، در زیرگروههای مختلف به ترتیب 34/4، 02/4 و 71/4 خواهد بود.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه علوم تجربی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 برای زیرگروههای 1 تا 5 دارای ضریب 4، درس عربی 3 برای تمام زیر گروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 3، درس زبان خارجی 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
از این رو سوابق تحصیلی برای این دسته از داوطلبان در زیرگروههای 1 تا 5 به ترتیب 75/3، 11/3، 3/3، 51/3، 02/4 تأثیر گذار است.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی، تجربی و علوم انسانی که در گروه آزمایشی هنر شرکت می کنند
میانگین دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی برای تمام زیرگروههای 1 تا 5 این گروه آزمایشی دارای ضریب 4، درس عربی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2 است.
همچنین میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 1 است.
درصد تأثیر سوابق تحصیلی برای این داوطلبان در زیرگروههای 1 تا 5 به ترتیب 2/4، 35/5، 77/4، 2/4 و 46/4 خواهد بود.
ضریب دروس برای داوطلبان دیپلمه ریاضی، تجربی و علوم انسانی که در گروه آزمایشی زبان شرکت می کنند
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی برای زیرگروههای 1 تا 4 دارای ضریب 4، درس عربی 3 برای تمام زیرگروهها دارای ضریب 2، درس تعلیمات دینی و قرآن 3 در تمام زیرگروهها دارای ضریب 3 و درس زبان خارجی 3 در زیرگروههای 1 تا 3 دارای ضریب 2 و برای زیرگروه 4 دارای ضریب 4 است.
از این رو تأثیر سوابق تحصیلی برای زیرگروههای مختلف این آزمون به ترتیب 5، 5، 5 و 15 است.
ثبت نام کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 16 آذر ماه همزمان با روز دانشجو آغاز می شود. کنکور سراسری در تیر ماه برگزار خواهد شد.
 


How do you get taller in a day?
پنجشنبه شانزدهم شهریور 1396 10:16
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites?

I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy
your work. If you're even remotely interested, feel free
to send me an e mail.
ئشتهی
دوشنبه شانزدهم دی 1392 14:19
مهتاب
دوشنبه یازدهم آبان 1388 00:36
salam lotfan bishtar rajebe pezeshkie daneshgahe azad benevisid
mer30
مهتاب
دوشنبه یازدهم آبان 1388 00:36
salam lotfan bishtar rajebe pezeshkie daneshgahe azad benevisid
mer30
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر